Małopolski Festiwal Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

IV Gminny Przegląd Muzycznych Talentów

Data wpisu: 11.06.2019

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na IV Gminny Przegląd Muzycznych Talentów, który odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Gręboszów oraz uczniów szkółki gry na instrumentach muzycznych, działającej przy GCKiCz w Gręboszowie. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2019 r.

Regulamin IV Gminnego Przeglądu Muzycznych Talentów

Cele:

– Rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy muzyką i piosenką.

– Wyszukiwanie „młodych talentów” wśród dzieci i młodzieży

Organizacja konkursu:

– Organizatorem Przeglądu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie im. Jakuba Bojki.

– Przegląd odbędzie się 19 czerwca 2019 r. (tj. środa), początek godzina 16.00.

– Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 czerwca br. w siedzibie GCKiCz lub pocztą elektroniczną: e-mail: gck@greboszow.pl

telefon 14 6416016

Warunki uczestnictwa:

– W przeglądzie mogą uczestniczyć: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli z terenu gminy Gręboszów.

– Do udziału w przeglądzie organizator zaprasza: wokalistów i instrumentalistów oraz zespoły.

– Uczestnicy wykonują 2 utwory muzyczne.

– Utwór wokalny może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

Jury:

Komisję Jury powołuje organizator.

– Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.

– Obrady Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceniania:

Czystość, poprawność i poziom wykonania utworu.

– Technika wykonania utworu.

– Ogólny wyraz artystyczny.

Organizator zapewnia: nagłośnienie, instrumenty muzyczne (gitara, keyboard, pianino, akordeon), laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i innych nośników pamięci.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

1. Organizator zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.

5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Powrót