6.01.2024 Koncert „Kolędowanie przy szopce”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Zaduszkowy koncert „Pozostaną z nami na zawsze”

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Konkurs Plastyczny pn. „Zabytki i Krajobrazy Chorwacji”

Data wpisu: 18.03.2024

 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Zabytki i Krajobrazy Chorwacji”. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gręboszów. Odbywa się on w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Chorwackiej, przypadającego na 11 kwietnia. Celem konkursu jest m. in: propagowanie walorów przyrodniczych i zabytków Chorwacji, popularyzacja wiedzy na temat Republiki Chorwacji, promocja i budowa stosunków polsko-chorwackich w Polsce, zwłaszcza z miastem partnerskim Dugo Selo, jak również pobudzenie wyobraźni i kreatywności, a także rozwijanie zdolności plastycznych oraz zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Tematyka prac musi być związana z tematem konkursu. Prace plastyczne powinny prezentować walory przyrodnicze bądź zabytki Republiki Chorwacji. Technika prac jest dowolna.

Regulamin Konkursu Plastycznego pn. „Zabytki i Krajobrazy Chorwacji”

 1. ORGANIZATORZY

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

PATRONAT HONOROWY – Wójt Gminy Gręboszów

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Cele konkursu:

– propagowanie walorów przyrodniczych i zabytków Chorwacji,

– popularyzacja wiedzy na temat Chorwacji,

– promocja i budowa stosunków polsko-chorwackich w Polsce,

– uczczenie i propagowanie Dnia Przyjaźni Polsko-Chorwackiej przypadającego na 11 kwietnia,

– pobudzenie wyobraźni i kreatywności, a także rozwijanie zdolności plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

2.2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych uczących się lub mieszkających na terenie gminy Gręboszów oraz osób dorosłych.

2.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane.

2.4. Do konkursu można zgłosić 1 pracę.

2.5. Osoby zgłaszające prace do konkursu wyrażają zgodę na prezentację swoich prac w ramach ekspozycji oraz na stronie internetowej Organizatorów.

2.6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała dzieło osobiście i nie narusza ono praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział w konkursie zrekompensuje Organizatorom koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.

2.7. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”.

3. ORGANIZACJA KONKURSU

3.1. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe

-przedszkola i klasy I-IV

– klasy V-VIII

-szkoły ponadpodstawowe i dorośli

3.2. Prace należy wykonać indywidualnie.

3.3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.

4. WARUNKI TECHNICZNE

4.1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej walory turystyczne Chorwacji. Dopuszczalny format pracy to A3.

 1. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np.: ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, olejne, kolaż.
 3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy płaskie. Prace przestrzenne i niezgodne z wymogami konkursu nie będą podlegały ocenie.
 4. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.
 5. Zgłoszone prace muszą zawierać na odwrocie dane personalne autora: imię i nazwisko, wiek (klasa), nazwa szkoły lub przedszkola i telefon kontaktowy.
 6. Podpisane na odwrocie prace konkursowe należy składać w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie lub do Biblioteki Publicznej w Gręboszowie do dnia 11 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.    5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

5.1. Prace plastyczne będą ocenione przez Komisję Jury powołaną przez Organizatorów.

5.2. Kryteria oceny:

– trafność tematyczna

– oryginalność wykonania

– pomysłowość

– forma estetyczna pracy.

5.3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. WYNIKI I NAGRODY

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, podczas Koncertu Wiosennego. Na ogłoszenie wyników zaproszeni są wszyscy biorący udział w konkursie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Udział w konkursie wiąże się jednoznacznie z przejęciem przez Organizatorów na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu z możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb.

7.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

7.3. Udział w Konkursie oznacza, że rodzic/opiekun prawny uczestnika zna i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Ochrona danych osobowych i wizerunku użytkowników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

 1. Przez Użytkownika Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie rozumie się każdą osobę, korzystającą z usług GCKiCz, będącą uczestnikiem imprezy lub przebywającą na terenie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie lub na terenie organizowanej lub współorganizowanej przez GCKiCz imprezy.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie w celach związanych z uczestnictwem w imprezie.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, w publikacjach GCKiCz, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność GCKiCz, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Powrót